Máte nějaký RC model nebo jeho příslušenství, které už nepotřebujete nebo nechcete, rádi byste ho prodali, ale nevíte komu, nejste jisti cenou, za kterou se dá taková věc prodat, příp. nemáte čas či chuť se prodejem zabývat? Pak je možným řešením Vaší situace komisní prodej.PODMÍNKY KOMISNÍHO PRODEJE

obchodu RC Servis Provozovatel:

Simona Konrádová

IČ: 88779394,

DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku email: rc.servis@seznam.cz tel.: +420 727 922 033

Provozovatel (dále jen „komisionář“)se zavazuje za sjednanou odměnu (provizi) zajistit prodej zboží zákazníka (dále jen „komitent“), které se komisionář rozhodnul převzít do komise. Zboží komitenta je komisionářem prodáváno na účet komitenta a na jeho odpovědnost za případné vady dodaného zboží. Dodané zboží zůstává majetkem komitenta až do okamžiku jeho prodeje třetí osobě. Komisionář si vyhrazuje právo nepřijmout zboží do komisního prodeje. Komitent je povinen informovat komisionáře pravdivě a úplně o stavu zboží, které hodlá předat komisionáři do komisního prodeje. Zboží před uvedením do komise komisionář prohlédne a při zjištění závady, pro kterou je zboží neprodejné anebo prodejné jen s obtížemi, komisionář odmítne přijmout do komise. Jestliže komisionář rozhodne o přijetí zboží do komise, vyhotoví předávací protokol o převzetí zboží do komisního prodeje, v němž bude uvedena min. specifikace zboží (název/typ zboží, stav zboží), minimální prodejní cena zboží určená komitentem, termín předání zboží do komisního prodeje, identifikační (celé jméno, r.č. / číslo OP) a kontaktní údaje (bydliště, tel. číslo, emailová adresa) komitenta a dohodnutá lhůta (mezní termín) k prodeji zboží v komisi. Minimální prodejní cenu si určuje komitent sám (možná konzultace s komisionářem). Z minimální prodejní ceny náleží komisionáři provize 20 %. Komitent má právo kdykoliv si neprodané zboží vyzvednout z komise, a to osobně po předložení originálu vyhotovení předávacího protokolu o převzetí věcí do komisního prodeje. O vrácení zboží komitentovi bude vyhotoveno písemné potvrzení. Komitent je oprávněn průběžně se u komisionáře informovat o stavu prodeje svého zboží, resp. o průběhu komise. V případě, že se zboží komitenta podaří prodat, bude komitentovi komisionářem vyplacena minimální prodejní cena po odečtení provize, která náleží komisionáři. Příslušná částka bude vyplacena komitentovi po předložení originálu protokolu o převzetí věcí do komisního prodeje v hotovosti, nebude-li písemně (e-mailem) dohodnuto jinak. PODMÍNKY KOMISNÍHO PRODEJE obchodu RC Servis V případě ztráty protokolu o převzetí věcí do komisního prodeje bude prodejní cena zboží dle předchozího odstavce těchto podmínek komitentovi vyplacena pouze po prokázání vlastnictví zboží a předložení OP. Pokud by měl komisionář pochybnosti o totožnosti komitenta, je oprávněn si vyžádat kromě OP ještě druhý doklad totožnosti. O transakci – hotovostním vyplacení částky za zboží prodané v komisi bude vyhotoven pokladní doklad. Komisionář si vyhrazuje právo kdykoliv vrátit neprodejné zboží komitentovi. Komitent je povinen vyzvednout si zboží, které se nepodařilo komisionáři prodat, do 3 pracovních dnů od uplynutí lhůty (mezního termínu) komise stanovené v předávacím protokolu o převzetí zboží do komisního prodeje. Nevyzvedne-li si komitent zboží ve lhůtě dle věty předchozí, je komisionář oprávněn účtovat komitentovi poplatek za uskladnění zboží za každý byť jen započatý den prodlení s vyzvednutím neprodaného zboží ve výši 10,- Kč. Komisionář je oprávněn poté, co komitenta prokazatelně e-mailem nebo prostřednictvím SMS upozorní na prodlení s vyzvednutím zboží neprodaného v komisi a komitent ani přes toto upozornění nevyzvedne své zboží nejpozději 30. kalendářní den od uplynutí lhůty (mezního termínu) komise stanovené v předávacím protokolu o převzetí zboží do komisního prodeje, zboží komitenta vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění zboží, příp. další prokazatelné náklady vzniklé komisionáři včasným nevyzvednutím zboží ze strany komitenta, je komisionář oprávněn vůči komitentovi započíst na výtěžek prodeje nevyzvednutého zboží. Komitent bude komisionáře informovat o prodeji nevyzvednutého zboží a o způsobu vyplacení části výtěžku z prodeje určeného komitentovi. V Plzni dne 1. 8. 2015