OBCHODNÍ PODMÍNKY

internetového obchodu rcservis.comRC SERVIS

Simona Konrádová

IČ: 88779394

se sídlem Karlova 434/14, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

email: info@rcservis.com

tel.: +420 727 922 033

(dále jen jako „Provozovatel“ nebo „Prodávající“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vydává Provozovatel tyto obchodní podmínky, které upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Provozovatele umístěné na webové stránce provozované na internetové adrese www.rcservis.com(dále jen „Webová stránka“).

1.2 Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3 Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v písemné Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.4 Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit či doplnit znění Obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním Obchodních podmínek uveřejněných na Webové stránce v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

1.5 Je-li Kupujícím spotřebitel dle § 419 Občanského zákoníku, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami Občanským zákoníkem. Jedná-li Kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy Obchodními podmínkami neupravené Občanským zákoníkem, přičemž se však neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

1.6 Kupující uzavřením Kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním Obchodních podmínek, že rozumí veškerým ustanovením Obchodních podmínek, na tyto byl před uzavřením Kupní smlouvy upozorněn a že s nimi v plné míře souhlasí.2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace provedené na Webové stránce může Kupující vstupovat do svého uživatelského rozhraní, prostřednictvím něhož může provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím z Uživatelského účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu na jeho Uživatelský účet. Za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího nenese Prodávající odpovědnost.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající je oprávněn zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 kalendářních měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy včetně Obchodních podmínek.

2.6 Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace zboží uvedená na Webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Kupující vybráním zboží z nabídky Prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává Prodávajícímu návrh na uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu Kupujícího Prodávajícím, tedy potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího odeslaným na emailovou adresu Kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany Prodávajícího nedojde, má se za to, že Kupní smlouva nebyla uzavřena. Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů Kupujícího.

3.3. Identifikačními údaji Kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa, liší-li se od uvedeného bydliště / sídla.

3.4. Cena veškerého zboží nabízené na Webovém rozhraní obchodu Prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění na Webovém rozhraní obchodu Prodávajícího.

3.5. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto Obchodních podmínek.

3.6. Veškeré skutečnosti uváděné Kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené Kupní smlouvy, jestliže došlo k uzavření Kupní smlouvy, tj. po akceptaci objednávky Kupujícího Prodávajícím. Kupující je nejprve informován o doručení objednávky, až následně je mu po zpracování objednávka potvrzena samostatnou potvrzovací e-mailovou zprávou (akceptace objednávky Prodávajícím). V případě, že Prodávající nemůže splnit jakýkoliv požadavek Prodávajícího uvedený v objednávkovém formuláři, je Prodávající oprávněn zaslat Kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho akceptaci Kupujícím; Kupní smlouva je v takovém případě  uzavřena odesláním nové objednávky Kupujícím Prodávajícímu a jejím následným potvrzením Prodávajícím.

3.7. Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech (zejm. v případě objednání zboží v hodnotě nad 5.000 Kč vč. DPH) ještě před potvrzením objednávky Kupujícího kontaktovat Kupujícího s požadavkem na opakované výslovné potvrzení zaslané objednávky. Prodávající je v takovém případě též oprávněn požadovat úhradu kupní ceny v plné výši předem. Nebude-li v takovém případě platba předem Kupujícím akceptována, nedojde ze strany Prodávajícího k potvrzení objednávky Kupujícího a tedy ani uzavření Kupní smlouvy.

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Uzavřením Kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu povinnost dodat Kupujícímu objednané zboží, zatímco Kupujícímu vzniká povinnost za toto zboží Prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

4.2. Platba předem: Prodávající v případě sjednání bezhotovostní platby předem (PayPal, platba kartou, bezhotovostní převod) odešle objednané zboží Kupujícímu na adresu sdělenou v objednávce do 3 pracovních dnů od připsání kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího, nebude-li Prodávajícím vyhrazen jiný termín dodání, který Prodávající sdělí Kupujícímu.

4.3. Platba dobírkou: Prodávající v případě sjednání platby dobírkou odešle objednané Zboží kupujícímu na adresu sdělenou v objednávce zpravidla do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Prodávající je oprávněn vyhradit si v odůvodněných případech delší dodací lhůtu a sdělit tuto Kupujícímu.

4.4. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s Kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami.

4.5. V případě, že je nezbytné z důvodů spočívajících na straně Kupujícího, dodat zboží jiným způsobem, než který byl sjednán v Kupní smlouvě, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené a Kupující je povinen tyto náklady uhradit.

4.6. Kupující je povinen zkontrolovat při převzetí zásilky obsahující objednané zboží od dopravce stav zásilky (obalu), nahlásit případné poškození zásilky (obalu) a sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má Kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od Kupní smlouvy.

5.2. Formulář obsahující doporučený text pro odstoupení od Kupní smlouvy je umístěn na Webovém rozhraní obchodu Prodávajícího. Kupující není povinen formulář odstoupení od smlouvy využít.

5.3. Odstoupí-li Kupující účinně od Kupní smlouvy (tj. zejm. ve lhůtě stanovené v 5.1.), je povinen Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit zboží, které od něho na základě Kupní smlouvy obdržel, a to ve stavu, v němž bylo doručeno Prodávajícím Kupujícímu.Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené v původním obalu a se všemi součástmi dodávky.

5.4. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od vrácení zboží dle 5.3., všechny na základě Kupní smlouvy vynaložené peněžní prostředky, a to včetně vynaložených nákladů na dodání zboží zpět Prodávajícímu, avšak jen do výše ceny nejlevnějšího způsobu standardního doručení nabízeného Prodávajícím na Webovém rozhraní obchodu.

5.5. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v souvislosti nebo v důsledku jednání Kupujícího spočívajícího v nevhodném nakládání s tímto zbožím s ohledem na povahu a vlastnosti zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno vlivem porušení povinností Kupujícího, je Prodávající vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej jednostranně od vrácené částky. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Kupující není oprávněn odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb. Kupující bere na vědomí, že dle tohoto ustanovení nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu (zakázková výroba / úprava).

5.7. Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží Kupujícím, odstoupit od Kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží Kupujícímu. Okolnostmi znemožňujícími dodání objednaného zboží jsou především případy, kdy se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh nebo je dlouhodobě nedostupné, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O odstoupení od Kupní smlouvy bude Kupující informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží (kupní cenu) uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

6.1. Kupující není povinen hradit Prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

6.2. Zboží bude Kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé sjednané kupní ceny včetně všech nákladů na doručení zboží. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží Prodávajícím, jde-li o hotovostní platbu (dobírku). V případě bezhotovostní platby na bankovní účet Prodávajícího je kupní cena splatná do 14dní od uzavření Kupní smlouvy, není-li stanoveno jinak ve vztahu ke konkrétnímu zboží; nebude-li kupní cena Kupujícím uhrazena ve lhůtě splatnosti dle věty před středníkem, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy s účinkem ex tunc s tím, že o odstoupení bude Kupující informován e-mailovou zprávou na emailovou adresu sdělenou v objednávce.

6.3. K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z Prodávajícího na Kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení zboží Kupujícímu.

6.4. Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické formě (namísto dokladu v písemné formě) na v objednávce sdělenou emailovou adresu.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně zejména v jeho ustanovení § 2099 - § 2112. Kupující bere na vědomí, že dodávané zboží je specifického charakteru, vyžaduje zacházení odpovídající jeho technickému provedení a účelu. Kupující bere na vědomí, že je povinen nakládat se zbožím při vynaložení maximální opatrnosti. Bude-li zboží poškozeno či jakkoliv znehodnoceno jednáním Kupujícího, zejm. neopatrnou manipulací či nerespektováním pravidel jeho užívání, nejde v takovém případě o záruční vadu zboží.

7.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od Kupní smlouvy.

7.3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.4. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

7.5. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle Kupní smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

7.6. Záruka za jakost není poskytována u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Kupující tímto uděluje Prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě Kupující uvedl v rámci objednávky, a to pro účely informačních a účtovacích systémů Prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí Prodávajícího, zejm. za účelem informování Kupujícího o nových produktech nabízených Prodávajícím.

8.2. Osobními údaji ve smyslu 8.1. se rozumí jméno a příjmení Kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.

8.3. Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty, kterou Prodávajícímu dříve sdělil.

8.4. Kupující dává Prodávajícímu souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

9.1. Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

9.2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek.

9.3. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči Prodávajícímu z Kupní smlouvy na třetí osobu.

9.4. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.

9.5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1. 2015.